Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Serenity

1. ALGEMEEN

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het salon en de klant waarop het salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

2. INSPANNINGEN VAN HET SALON

 

Het salon zal de behandelingen naar het beste vermogen en inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende wetenschap. Het salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de klant inlichten over financiele consequenties van wijziging of aanvulling van de hehandeling.

 

3. AFSPRAKEN

 

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien de klant meer dan 10 minuten later is dan de afgesproken tijd mag het salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aanrekenen. Het salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien ze verhinderd worden door overmacht.

 

4. BETALING

 

 

Het salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en,of zolang de voorraad strekt.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Het salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het salon.

De klant dient direct na afloop van de behandeling contant te voldoen.

Voor de aankoop van producten dient bij verzending de rekening op voorhand betaald te worden of betaling bij afhaling van de producten.

 

5. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

 

De klant voorziet het salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het salon zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 

6. GEHEIMHOUDING

 

Het salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

Het salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het salon is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen , medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Het salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon.

 

8. GARANTIE

 

Het salon geeft de klant een week (7 dagen) garantie op een set nagels, de behandeling en de gebruikte producten.

Deze garantie vervalt indien de klant 

* de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste

* zonder handschoenen met agressieve chemicalien heeft gewerkt

* andere producten dan de door het salon geadviseerde producten heeft gebruikt voor het onderhoud van de    kunstnagels

* de kunstnagels heeft afgebeten, afgetrokken of opzettelijk heeft afgebroken

* de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd

* het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

* de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

 

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

 

Het salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

DIEFSTAL wordt altijd gemeld bij de politie.

 

 

10. KLACHTEN

 

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk, per mail en telefonisch gemeld worden aan de eigenaar van het salon.

Het salon moet de klager binnen de vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal het salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

 

11. NAIL ART

 

 

Indien het salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding.

Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op de aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een vergoeding eisen.. 

 

12. BEHOORLIJK GEDRAG

 

De klant behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de klant na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het salon het recht de klant de toegang tot het salon te weigeren zonder opgave van redenen.

Om hygienische redenen is het verplicht ondergoed aan te houden. Indien hieraan niet voldaan word word de behandeling onmiddelijk stopgezet en toch het volledige bedrag van deze behandeling aangerekend.

 

13. RECHT

 

 Op elke overeenkomst tussen het salon en de klant is het Belgische recht van toepassing.

 

 

 

Beauty salon Karen

GSM: +32 (0)471 106 229
karenmeeus1982@hotmail.com